หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • ระยะเวลาดำเนินการ : 08/09/2016 - 09/09/2016
  • หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • โทร: 0-2298-5628
  • แฟกซ์: 0-2298-5629
  • อีเมล์: callcenter@deqp.mail.go.th
  • เว็บไซท์ : www.deqp.go.th
ชื่อหลักสูตร : พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558
พื้นที่ดำเนินการ : จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาดำเนินการ : 08/09/2016 - 09/09/2016
กลุ่มเป้าหมาย : พี่เลี้ยง และเยาวชนที่ร่วมโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558
วัตถุประสงค์ : -
รายละเอียดการดำเนินงาน : -