ดร.ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ กัณหสุวรรณ
ตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ประสาน ตังสิกบุตร
รองศาสตราจารย์ผู้เชียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ระดับ9) (พ.ศ. 2546-2554)
ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
อาจารย์
พ.ต.ท.ดร.เดช นิมิตร
เลขาธิการมูลนิธิ