พิธีมอบ "รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ" โครงการมหิงสาสายสืบ

  • ประกาศเมื่อ : 09-09-2016
  • หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
"...โครงการนี้ เป็นพลังที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของเด็กๆ เริ่มจากความสนใจเล็กๆ เมื่อผสมผสานกันก็จะกลายเป็นพลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อยาหเห็นโครงการมหิงสาสายสืบไปสร้างชื่อในเวทีอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่เลี้ยง และเด็กๆ..."

 
นายเกษมสันต์  จิณณวาโส
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กล่าวในพิธีเปิด พิธีมอบ "รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ" โครงการมหิงสาสายสืบ
วันศุกร์ที่ 9 กันยาน 2559

 
 
     โครงการมหิงสาสายสืบ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมผ่าน 4 ขั้นตอนความท้าทาย คือ ค้นหา สำรวจ อนุรักษ์ และแบ่งปัน ภายในกรอบระยะเวลาที่กลุ่มเยาวชนกำหนดคือ ระดับ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     สำหรับ ปี 2558 มีโครงการของเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น 187 โครงการ มีพี่เลี้ยงและเยาวชนร่วมงานทั้งสิ้น 474 คน เป็นพี่เลี้ยง 106 คน และเยาวชน 368 คนจาก 53 โรงเรียนทั่วประเทศ
     ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการมหิงสาสายสืบได้ที่ http://www.mahingsa.org หรือ https://www.facebook.com/mahingsa